Inloggen
Offertelijst
Neem contact op +31(0)26 370 6830

Wifi-disclaimer

Algemene voorwaarden en gedragscode voor algemeen gebruik bij Wi-Fi gastnetwerk

Lees alstublieft onze algemene voorwaarden en gedragscode voor het accepteren aan het einde van deze pagina.

1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik door eenieder van wifigastnetwerk die via dit netwerk het internet opgaan.

2. Definities

Gebruik:

Ebora B.V. stelt gratis wifi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

Gebruiker:

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het wifi-gastnetwerk van Ebora B.V.. Wifi-gastnetwerk Ebora B.V. Met wifi-gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen

Wi-Fi gastnetwerk Ebora B.V.:

Met wifi-gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden, u kunt op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen.

3. Algemene voorwaarden

Ebora B.V. biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de huisregels van Ebora B.V. zoals die is vastgelegd in de algemene voorwaarden van Ebora B.V.. Ebora B.V. is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van wifi-gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is ingesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.

Ebora B.V. kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Ebora B.V. houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van wifi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Ebora B.V. in strijdt handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Ebora B.V. een andere reden bestaat.

Ebora B.V. is niet verantwoordelijk voor enige claims die voorvloeien uit de activiteiten van de gebruiker.

Ebora B.V. zal geen gebruikersgegevens opslaan en of bewaren. Wel wordt er een registratie gedaan van het aanmelden op het wifi gast-netwerk van Ebora B.V. Deze gegevens zullen worden bewaard voor de duur van 1 weken. Naar deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.

Ebora B.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op de server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images morgen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

De gebruiker verklaart Ebora B.V. nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Ebora B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord, van de gebruiker. Met name is Ebora B.V. niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbreking in, of blokkeringen van de toegang tot het systeem of het internet bij Ebora B.V. of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van de andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen inlog procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker verklaart Ebora B.V. nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Ebora B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Ebora B.V. niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Ebora B.V. of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handleidingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Ebora B.V. voortvloeiende schade.

Ebora B.V. behoudt zich het recht voor de om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden opgezette tijden voor veranderingen

Ebora B.V. verplicht zicht te houden aan de bescherming persoonsgegevens zoals die in het regelement van Ebora B.V. is vastgelegd.

Alvorens gebruik te kunnen maken van de dienst wifi-gastnetwerk van Ebora B.V. dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode.

Op deze gebruikersvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het wifi-gastnetwerk van Ebora B.V. samenhangen is het Nederlandse recht van toepassing.

General conditions and code of conduct for general use at Wi-Fi guest network

Please read our general conditions and code of conduct before accepting at the end of this page.

1. Applicability

These terms and conditions apply to the use by everyone of a Wi-Fi guest network that uses the internet via this network.

2. Definitions

Use:

Ebora B.V. offers free WiFi guest network for its visitors for personal and business use.

User:

By user is meant anyone who accesses the internet by using the wifi guest network of Ebora B.V..

Wi-Fi guest network Ebora B.V.:

With WiFi guest network, users can connect to the internet using their own devices without the use of cables. As a result, you are not tied to a fixed location, you can establish a connection to the internet in various places

3. General Conditions

Ebora B.V. does not offer any support when setting up a connection on third-party devices.

Where applicable, Ebora B.V. house rules apply as stipulated in the Ebora B.V. general terms and conditions. Ebora B.V. is entitled to block access to the internet in certain cases.

The use of WiFi guest network is based on a fair use policy. This means that no fixed limit is set on the amount of data that can be sent and received.

Ebora B.V. can intervene if significantly more data traffic is used than the average. Ebora B.V. reserves the right, for this or other reason, to block the connection of Wi-Fi with the user and / or to deny a certain user the use, either temporarily or permanently, in the event that a user, in the opinion of Ebora B.V., acts in violation of these terms and conditions or in the opinion of Ebora B.V. there is another reason.

Ebora B.V. is not responsible for any claims arising from the activities of the user.

Ebora B.V. will not store or store user data. However, a registration is made of logging in to the wifi guest network of Ebora B.V.. This data will be kept for a period of 1 weeks. The data will be deleted during this period.

4. Code of Conduct

The user is obliged to adhere to the letter of the copyright law. You may not upload anything to the internet of which you are not sure that you own the copyright.

Ebora B.V. takes no responsibility for the information posted by the user on the server or the internet. A user is entirely responsible for the information that is placed on the server / the internet. The content and meaning of the text and images will in no case be pornographic, discriminatory or otherwise offensive, or inadmissible.

The user is strictly forbidden to ventilate inflammatory messages via the network, to incite violence, to engage in criminal activities and / or other malicious practices. Upon discovery of this, a declaration will be made and appropriate measures will be taken.

The user declares never to hold Ebora B.V. responsible for any failure of the internet, network and / or loss of data or loss of income due to technical or other disruptions.

Ebora B.V. is not liable for damage, in the broadest sense of the word, from the user. In particular, Ebora B.V. is not liable for damage related to or resulting from: interruption or blocking of access to the system or the Internet at Ebora B.V. or third parties, a defect in the security of the information stored by the customer on the systems, actions of the other customers or internet users, changes to login procedure, account and e-mail address.

The user declares never to hold Ebora B.V. responsible for any failure of the internet, network and / or loss of data or loss of income due to technical or other malfunctions.

Ebora B.V. is not liable for damage, in the broadest sense, of the user. In particular, Ebora B.V. is not liable for damage related to or resulting from: interruptions in, or blockages of access to the system or the Internet at Ebora B.V. or third parties, a defect in the security of the information stored by the customer on the website. systems, manuals from other customers or internet users, changes in login procedure, account and e-mail address

The user who acts in violation of his or her obligations under these general terms and conditions, or code of conduct, is liable for all damage resulting therefrom for Ebora B.V..

Ebora B.V. reserves the right to periodically change the terms and conditions without prior notice. Check these conditions for set up times for changes.

Ebora B.V. is obliged to observe the protection of personal data as laid down in the Ebora B.V. regulations.

Before using the Ebora B.V. guest service network, the user must agree to the general conditions and code of conduct described above.

These Dutch Terms and Conditions / Code of Conduct and any disputes related to this or to the use of the Ebora B.V. WiFi Guest Network are subject to Dutch law.

Neem contact op!

+31(0)26 370 6830

Vraag een account aan!

info@ebora.nl

Neem contact op!

info@ebora.nl

Vraag een account aan!

+31(0)26 370 6830

Winkelmandje

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen